CSS

Hadith Maudhu' (palsu)

“‎ اِحْذَرُوا الدُّنْيَا فَإِنَّهَا اسْحَرُ مِنْ هَارُوتَ وَمَارُوتَ”
“Berhati-hatilah terhadap dunia, kerana dunia lebih memperdaya daripada Harut dan Marut”
Hadits ini munkar dan tidak ada sumbernya. Al-Iraqi menyatakan dalam kitab Takbrijul-Ibya III/177 bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya yang disandarkan kepada Abud Darda secara mursal (sanad yang disandarkan kepada sahabat atau tabiin, penj.).

Adz-Dzahabi menyatakan, “Tidak diketahui siapa Abud Darda.” Bahwa hadits itu munkar dan tidak bersumber telah ditegaskan oleh Ibnu Hajar daiam kitab Lisanul Mizan VI/375. Bahkan siapa yang menganggap Abud Darda itu sahabat yang masyhur, berarti salah.

Jadi, yang menjadi masalah majhulnya (asingnya) Abud Darda’.03:29 PM