CSS

Hadith Maudhu' (palsu)

“عَظمُوا أضحَايَاكُم فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطِيَّاكُم”
“Besarkanlah korban kalian, kerana sesungguhnya itu merupakan tunggangan kalian pada Sirathal Mustaqim”

Hadits ini tidak ada sumbernya. Ibnu Shalah berkata, “Hadits ini tidak dikenal di kalangan pakar hadits, dan tidak pula terbukti kebenarannya.”

Menurut saya, kitab al-Firdaus mengeluarkannya dengan lafazh istafrihuu sebagai pengganti lafazh azh-Zhimuu. Di samping itu, sanadnya lemah sekali.