CSS

Hadith Maudhu' (palsu)

“إذَا صَعَدَ الخَطِيبُ المِنْبَرَ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَام”
“Bila khatib telah menaiki mimbar pada solat Jumaat, maka tidak diperkenankan solat ataupun berbicara”

Riwayat ini batil. Ath-Thabrani telah meriwayatkannya dalam kitab al-Mu’jam al-Kabir. Dalam sanadnya terdapat seorang bernama Ayub bin Nuhaik yang dinyatakan dha’if oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya al-Jarh wat-Ta’dil I/259.

Saya memvonis batil riwayat tersebut, sebab di samping sanadnya dha’if, maknanya pun bertentangan dengan hadits-hadits sahih lagi sangat masyhur. Silakan merujuk kitab Shahihain dan Kutubus Sunan bab solat Jumaat