CSS

Hadith Maudhu' (palsu)

“تنكبوا الغبارَ فَإنهُ مِنْهُ تَكونَ اللسَمَة”
“Hindarilah debu, kerana darinya akan timbul penyakit asma”

Saya tidak tahu sumber hadis yang disebutkan oleh Ibnu Atsir dalam kitab an-Nihayah dalam Maddah Nasama sambil menyebutnya sebagai hadis. Namun saya tidak dapati beliau menyebut sumber asal secara marfu’ (sehingga sanad beliau kepada Rasulullah saw. penj.).

Ibn Saad dalam Thabaqat al-Kubra VIII/198 meriwayatkan bahawa Abdullah bin Shaleh al-Mashri berkata, dari Harmalah bin Imran apa yang diceritakan kepada mereka oleh Ibn Sindir, seorang pengikut (hamba) Rasullulah saw.. Baginda bersabda, “Suatu hari Amr Ibnul Ash datang ketika Ibnu Sindir berada bersama sekumpulan orang. Tiba-tiba orang-orang yang sedang berkumpul bermain-main melemparkan debu ke udara. Amr lalu mengulurkan imamahnya (serban) sambil menutup hidungnya dan berkata, ‘Hati-hatilah terhadap debu. kerana ia adalah “Ia adalah perkara yang paling mudah untuk masuk dan paling sukar untuk keluar. Jika habuk telah masuk melalui paru-paru, asma akan timbul.”

Jadi, di samping riwayat tersebut mauquf (terhenti sampai kepada sahabat) juga sanadnya tidak sahih. Alasannya:
1. Ibn Saad hanya bersandarkan kepada riwayat ini tanpa menyebut kaitannya dengan Abdullah bin Saleh.
2. Ibnu Shaleh jtu lemah. Hal ini dinyatakan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah.
3. Hubungan antara Harmalah dan Ibnu Sindir tidak dijelaskan, kerana itu ia dikategorikan sebagai majhul.