CSS

Hadith Maudhu' (palsu)

“التائب حبيب الله”
“Orang yang bertaubat adalah kecintaan Allah”

Riwayat dengan lafazh (matan) yang demikian ini tidak ada sumbernya. Telah diriwayatkan oleh al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin IV/434, dengan nada memastikan nisbatnya kepada Rasulullah saw. Syekh as-Subuki dalam kitab at-Thabagat IV/170, menyatakan, “Saya tidak menjumpai sanadnya.”