CSS

Hadith Dha'if (lemah)

“إنَّ اللهَ يُحِبُّ عبده المُؤْمِنَ الْفَقِير المتعفف ابا العيال”
“Sesungguhnya Allah menyukai hamba-Nya yang mukmin, fakir, tidak suka meminta-minta, dan banyak anaknya”

Ini hadits dha’if. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah II/529 dan al-Uqaili dalam ash-Shafa halaman 361 bahawa dalam sanadnya terdapat al-Qasim bin Mahran al-Uqaili. la mengatakan, “Terbukti tidak benar bahawa hadits itu diriwayatkan dari Imran bin Hushain tetapi dari Musa bin Ubaidah, yakni orang yang tidak diterima riwayatnya ataú matruk.

Menurut saya, hadits tersebut mempunyai empat cacat. Dua di antaranya dinyatakan al-Ugaili yakni tentang terputusnya sanad dan lemahnya Ibnu Ubaidah. Adapun yang ketiga yaitu majhulnya Ibnu Mahran seperti dinyatakan oleh Ibnu Hajar dalam at-Taqrib. Dan keempat, Hamad bin Isa yaitu al-Wasithi juga lemah, seperti yang dinyatakan Ibnu Hajar.