CSS

Hadith Dha'if (lemah)

“أَدبَنِي رَبِّي فَأحْسَنَ تَأْدِيي”
“Tuhanku telah mendidikku dan membaikkan adabku”

Hadits ini dha’if. Demikian pernyataan Ibrnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu’ah ar-Rasa’ilul-Kubra II/336. Maknanya memang sahih, tetapi tidak dikenal adanya sanad yang pasti. Pernyataan yang demikian dikuatkan dan disepakati oleh as-Sakhawi dan as-Suyuthi.